THÔNG BÁO MỚI
Thông tin hoạt động Khoa học & Công nghệ của Giảng viên năm học 2020-2021
Thông tin hoạt động Khoa học & Công nghệ của Giảng viên năm học 2020-2021...
Xem tiếp
Thông báo V/v tổ chức Hội thảo của Trường ĐH Cần Thơ
Thông báo V/v tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2021 tại trường ĐH Cần Thơ "Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thế dục thể thao Việt Nam trong g...
Xem tiếp
Thư mời dự hợp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh
Thư mời dự hợp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh "Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà"...
Xem tiếp
Thông báo viết bài Tạp chí Khoa học trường ĐH Khánh Hoà
Thông báo về việc viết bài Tạp chí Khoa học trường ĐH Khánh Hoà Số 01 năm 2021...
Xem tiếp
Thông báo tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh
Thông báo tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh...
Xem tiếp