Chào mừng đến với website quản lý khoa học trường Đại học Khánh Hòa!

THÔNG BÁO MỚI
Thông báo V/v triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020
Thông báo V/v triển khai thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2020 (do tỉnh cấp kinh phí)...
Xem tiếp
Quyết định V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh
Quyết định V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh...
Xem tiếp
Kế hoạch Hội thảo chuyên đề "Hiện trạng và các vấn đề đặt ra cho xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa"
Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề "Hiện trạng và các vấn đề đặt ra cho xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa" ...
Xem tiếp
Thông tin đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Trường Đại học Khánh Hòa đấu thầu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa"...
Xem tiếp
Nghiệm thu Đề án khoa học cấp tỉnh
Nghiệm thu đề án khoa học "Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"...
Xem tiếp