GIỚI THIỆU

1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

- Xây dựng kế hoạch KH & CN dài hạn và kế hoạch hàng năm của trường; là đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH & CN.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN của các đơn vị và CB-GV.

 - Đôn đốc, theo dõi, quản lý quy trình đăng ký KH&CN và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của các đơn vị, cá nhân theo đúng quy định.

- Tham mưu và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện và nghiệm thu các đề tài KH & CN, sáng kiến kinh nghiệm và các hoạt động KH & CN khác.

- Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước cho địa phương, các cơ sở giáo dục và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

- Tham mưu Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận kết quả KH & CN của Trường và làm các thủ tục hành chính cần thiết về KH & CN.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá và báo cáo các hoạt động KH&CN; đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động KH & CN.

-  Thực hiện đăng ký sở hữu, chuyển giao kết quả các hoạt động KH & CN.

2 . CƠ CẤU NHÂN SỰ

- Phụ trách phòng:

TS. Phan Quốc Thông

- Chuyên viên:

 

 

TS. Nguyễn Thị Hồng Cúc

ThS. Lê Hữu Dũng

ThS. Từ Thị Hường

ThS. Lê Thị Thuấn

Liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học - Tầng 3 Khu hiệu bộ - Trường Đại học Khánh Hòa, số 01 Nguyễn Chánh - P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.