THÔNG BÁO
Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài NCKH của Sinh viên 2019-2020

Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên Năm học 2019-2020 và biểu mẫu:

Thông báo

Biểu mẫu file Word