THÔNG BÁO
Giấy mời viết bài Tạp chí Khoa học Trường ĐH Khánh Hoà

Giấy mời viết bài Tạp chí Khoa học Trường Đại học Khánh Hoà số 1 năm 2022: