TẠP CHÍ KHOA HỌC

- Tên cơ quan chủ quản: Trường Đại học Khánh Hòa

- Tên cơ quan báo chí: Tạp chí Khoa học (Journal of Science)

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Khánh Hòa là cơ quan ngôn luận về khoa học của Trường Đại học Khánh Hòa đã được Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) 2588-1355.

- Văn phòng Tạp chí Đại học Khánh Hòa:

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại - Tầng 3 Khu hiệu bộ - Trường Đại học Khánh Hòa, số 01 Nguyễn Chánh - P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 02583 522291

Email: tapchikhoahoc@ukh.edu.vn

- Các số đã đăng:

Số 1-2017; số 2-2017

số 1-2018; số 2-2018;

số 1-2019; số 2-2019

số 1-2020; số 2-2020

Số 1-2021Số 2-2021

Số 1-2022